Thời gian nâng cấp dự tính từ 1h30 đến 3h30.
Sau khi nâng cấp tốc độ truy cập sẽ tăng 300%.